Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska

 

    

Dyrekcja

KADRA KIEROWNICZA:

Dyrektor szkoły - Robert Witkowski

(dyżur - poniedziałek 15.00 - 17.00) w okresie trwania pandemii spotkania odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Wicedyrektor szkoły - Lidia Magdalena Klorek

(dyżur - czwartek 15.00 - 16.00)w okresie trwania pandemii spotkania odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Wicedyrektor szkoły - Aldona Kinga Wysocka

(dyżur - środa 15.00 - 16.00) w okresie trwania pandemii spotkania odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu terminu

 

Dyrektor Szkoły mgr Robert Witkowski– kieruje szkołą, jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonych służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole.

 1. Dyrektor Szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę zgodnie
  z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor Szkoły:
  1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. kieruje pracami Rady Pedagogicznej, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji,
  3. wstrzymuje wykonanie niezgodnej z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej, o czym zawiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,
  4. przedstawia Radzie Pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku) informacje o działalności szkoły, wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, plan pracy oraz plan organizacyjno – finansowy szkoły,
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  6. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
  7. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
   • - zatrudnienia lub zwolnienia z pracy,
   • - przyznawania nagrody oraz wymierzania kary porządkowej w stosunku do pracowników, uczniów (zgodnie z uregulowaniami prawnymi),
   • - występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej).
  8. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  9. dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  10. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  11. w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim,
  12. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
  13. przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycję realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,
  14. może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  15. może podjąć decyzję w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (od 1.09.2011 również niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
  16. może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  17. współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w szkole (w ramach obowiązujących przepisów prawa),
  18. w sprawach wymagających powszechnej konsultacji może zarządzić przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum,
  19. odpowiada za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
  20. powołuje dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej zespół składający się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem,
  21. wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu,
  22. ustala na podstawie zaleceń zespołu formy, sposoby oraz okres udzielania pomocy uczniowi, oraz wymiar godzin, w których będzie realizowana pomoc dla ucznia,
  23. informuje na piśmie opiekunów prawnych dziecka o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  24. tworzy komisję organizującą udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  25. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 
 4. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie 12 oddziałów i innych stanowisk kierowniczych. Kompetencje wicedyrektora ustala dyrektor.

 

Wicedyrektororzy szkoły:

mgr Lidia Magdalena Klorek

mgr Aldona Kinga Wysocka 

 Powierzenie nauczycielowi funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Zadania i kompetencje wicedyrektora:

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na 1 – go wicedyrektora) oraz możliwości finansowe.
 3. Wicedyrektor odpowiada za zakres zadań przydzielonych mu przez dyrektora szkoły w zakresie:
  1. kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:
   1. nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli,
   2. nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,
   3. nadzór nad organizacją konkursów przedmiotowych i artystycznych,
   4. nadzór nad właściwym prowadzeniem przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania,
   5. nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów nauczania, rytmicznego oceniania uczniów,
  2. kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez:
   1. czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli na terenie szkoły ,
   2. kontrolę dyżurów nauczycieli,
   3. organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
   4. nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły ,
   5. kontrolę i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych w tym dokumentacji związanej z tymi działaniami,
  3. kierowanie polityką kadrową poprzez:
   1. zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania, i karania pracowników szkoły,
   2. przygotowanie projektów oceny pracy podległych mu nauczycieli,
   3. udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   4. kształtowanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole,
    wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
  4. Dyrektor sporządza zakres czynności, których przyjęcie potwierdza zainteresowany